Български English Facebook

 

Заявка за акредитация и настаняване на творчески колектив

Заявката се подава до 17.00 ч. на 10 септември 2017 г.


Резервацията е поименна и промени не могат да се правят.
Декларирам, че при неизпълнение на настоящата заявка ще платя неустойка в размер на 56 лв.
Неустойката се заплаща от Заявителя.


СТАТУТ НА
ФЕСТИВАЛ
НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
„ЗЛАТНА РОЗА“ – ВАРНА,
30 септември – 7 октомври 2017

I. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.1.Фестивалът на българския игрален филм „Златна роза“, наричан по-нататък за краткост „Фестивала“, се провежда от 30 септември до 7 октомври 2017 година в град Варна.

II. ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА

Чл.2.Фестивалът има състезателен характер за пълнометражни (над 70 минути), телевизионни (над 50 мин.) и късо- и среднометражни (не по-дълги от 70 минути) български игрални филми, включително и международни копродукции, в които има българско творческо участие на позиция, за която се връчва някоя от официалните награди на журито.

III. ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.3/1/. Организатор на Фестивала „Златна роза“ e Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, в партньорство с Българската национална телевизия и Българската национална филмотека.
/2/. За провеждането на Фестивала могат да бъдат включвани като съорганизатори и представители на професионални сдружения и организации, които имат за предмет на дейност производство, разпространение, показ и излъчване на филми, както и фондации, медии и други организации, участващи във финансирането на Фестивала.
Чл.4 /l/. За провеждане на Фестивала директорът на НФЦ създава Фестивален организационен комитет. Фестивалният комитет изпълнява технически и организационни функции в помощ на директора.

IV. ЖУРИ

Чл.5 /1/ Състезателната програма на Фестивала се оценява от жури, включващо утвърдени филмови професионалисти и изявени творци на съвременното изкуство.
/2/ журито за игрални пълнометражни и телевизионни филми включва петима членове (включително председателя);
/3/ журито за късометражни игрални филми включва трима членове (включително председателя);
Чл.6. Всеки член от състава на журито, включително и председателят, има право на един глас.
Чл.7. Журито приема решенията си за определяне на наградите, регламентирани в чл.24 с протокол, който се подписва от всички негови членове. Решението се счита за прието, ако за него са гласували 2/3 от членовете на журито.
Чл.8. Всеки член на журито има право на възнаграждение, въз основа на договор. Възнаграждението се определя от Фестивалния комитет.
Чл.9. (1) Журито има право да присъди повече от една награда за един филм.
(2) Журито няма право да разделя повече от една от официалните награди.
(3) Журито има право да присъди до два диплома за конкретни постижения.
Чл.10. Наградените филми и кинематографисти получават грамота, подписана от председателя на журито.

V. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИТЕ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.11. В състезателните програми на Фестивала участват български игрални филми, които не са участвали в състезателните програми на предишни национални фестивали.
Чл.12. /1/ Заявките за участие във Фестивала се подават от техните продуценти онлайн на сайта www.2017.zlatnaroza.bg, както следва;
/2/ за късометражни, пълнометражни и телевизионни игрални филми, включително международни копродукции, в които има българско творческо участие – до 21 юли 2017 година;
/3/ за късо- и среднометражни, пълнометражни и телевизионни игрални филми, създадени без подкрепата на НФЦ – до 14 юли 2017 година;
Чл.13. Всеки продуцент може да участва в състезателните програми на Фестивала с неограничен брой филми, отговарящи на условията на чл.11.
Чл.14. Всички филми, предложени за участие във фестивалната програма подлежат на селекция, с изключение на онези, които вече са получили финансиране от Националния филмов център за производство.
Чл.15. Директорът на фестивала може да предложи за селекция и допълнителни заглавия, които отговарят на условията на чл.11, извън сроковете по член 12. ал. /2/ и /3/.
Чл.16. В състезателните програми на Фестивала не могат да участват филми, в които имат творческо участие, под каквато и да е форма членовете на журито. Тези филми се представят в информационната програма на Фестивала.

VI. СЪСТЕЗАТЕЛНА И ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.17. Състезателната програма на Фестивала и всички паралелни и допълнителни програми и изяви се представят за информация на участниците и гостите на Фестивала не по-късно от десет дни преди началото му.
Чл.18. Редът на показване на филмите в състезателната програма и всички изяви, свързани с пълната програма на Фестивала, се изготвят от Фестивалния комитет.
Чл.19. По решение на Фестивалния комитет във фестивала могат да се включват и информационни програми, тематични поредици и ретроспекции, както и чуждестранни филми.

VII. КОПИЯ НА ФИЛМИТЕ

Чл.20. Копието на всеки филм, участващ в програмата на Фестивала, и проверката за качеството му се осигурява от неговия продуцент.
Чл.21. Копия от филмите за фестивалните прожекции се осигуряват от техните продуценти не по-късно от 20 дни преди началото на Фестивала.
Чл.22. Транспортните разходи за копията по маршрута София-Варна-София се поемат от Фестивала.

VIII. НАГРАДИ

Чл.23. На Фестивала се присъждат официални награди на журито, на творчески съюзи и други организации.
Чл.24./1/ Журито за игрални пълнометражни и телевизионни филми присъжда следните официални награди:
– Голямата награда „Златна роза“ за най-добър пълнометражен филм в лицето на продуцента и на творческия екип, посочен от журито в мотивировката за наградата;
– Специална награда на град Варна в лицето на продуцента и на творческия екип, посочен от журито в мотивировката за наградата;
– Специална награда за телевизионен филм в лицето на продуцента и на творческия екип, посочен от журито в мотивировката за наградата;
– Награда за режисура;
– Награда за сценарий;
– Награда за операторска работа;
– Награда за най-добра женска роля;
– Награда за най-добра мъжка роля;
– Награда за дебютен пълнометражен филм;
– До два диплома за конкретни постижения.
/2/ Журито за късометражни игрални филми присъжда следните официални награди:
– Голямата награда „Златна роза“ за най-добър късометражен филм в лицето на режисьора и на творческия екип, посочен от журито в мотивировката за наградата;
– До два диплома за конкретни постижения.
Чл.25. Творчески съюзи, фондации и други организации могат да учредяват собствени награди, осигурявани от тях. Предложенията за награди и отличия се депозират в НФЦ не по-късно от един месец преди началната дата на Фестивала и се утвърждават от Фестивалния комитет най-късно 10 дни преди началото на Фестивала.
Чл.26. Паричната стойност на наградите, посочени по чл.24, се определя от Фестивалния комитет в зависимост от набраните средства.

IX. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.27. Фестивалът се финансира от всички съорганизатори, които заявяват размера и формата на участието си в срок до един месец преди началото на Фестивала.
Чл.28. Фестивалът набира средства и от спонсори, отделни фирми, фондации, организации, които нямат право да поставят каквито и да било условия във връзка с програмата и работата на Фестивала.
Чл.29. Бюджетът на Фестивала се изготвя от ИА НФЦ и се утвърждава от Изпълнителния директор.

Х. ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.30. Участници за сметка на Фестивала могат да бъдат:
– до двама души от пълнометражен филм от състезателната програма с право на до три нощувки и средства за храна до 4 дни;
– до двама души за всички останали филми от състезателната програма с право на до две нощувки и средства за храна до 3 дни.
Чл.31. Официални гости, общественици, специалисти, кинокритици, журналисти, дейци на изкуството от други области, в рамките на утвърдения бюджет, има право да кани само ИА НФЦ. Съорганизаторите могат да канят гости извън списъка на НФЦ за своя сметка.
Чл.32. Гости от други страни – фестивални директори, филмови творци, експерти, журналисти, кинокритици, продуценти и др. – в рамките на утвърдения бюджет има право да кани само Фестивалният организационен комитет.
Чл.33. Журналисти от различни медии се акредитират за Фестивала, като тяхното участие е за сметка на институциите или редакциите, които ги командироват. Техните акредитации се издават от Фестивалния комитет.
Чл.34. Всеки от организаторите може да кани за своя сметка филмови или телевизионни експерти, продуценти, журналисти и др., като тяхното присъствие задължително се синхронизира с Фестивалния организационен комитет.

[fc id=’2′ align=’left’][/fc]